Disclaimer & Privacy Policy

Deze website is eigendom van: Hemi

Hemi

Hoofdzetel
Riemewegel 5,
BE 9940 Evergem
Oost-Vlaanderen, België
+32 498 31 67 19
mikhael@hemi.gent

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hemi of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hemi levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar is, levert Hemi de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hemi kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hemi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Hemi kan in geen geval tegenover wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Hemi verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van het Hemi gevestigd is.

Privacybeleid

Hemi hecht belang aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij onze team op anton_vdm@hotmail.com.

Verwerkingsdoeleinden

Hemi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens onder meer voor klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits u een bewijs van identiteit voorlegt, kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hemi gratis en schriftelijk uw persoonsgegevens verkrijgen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren of verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zijn.

Overdracht aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden of na schriftelijk verzoek, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere vennootschappen of overheidsinstanties binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Hemi verbonden zijn of met enige andere partner van Hemi;

Hemi neemt in acht dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. In het geval van inbreuk op de privacy door derden wordt Hemi niet verantwoordelijk geacht.

Hemi licht u te allen tijde in over de overdracht aan derden.

Bewaartermijn

De voor klantenbeheer verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of voor de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Hemi uw persoonsgegevens slechts gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het behalen en vervullen van de vooropgestelde doelen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: anton_vdm@hotmail.com.

Directmarketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directmarketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een http-cookie, een webcookie of een browsercookie, is meestal een klein tekstbestand, verzonden vanaf een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker, terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruikmaakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst naar dezelfde website surft, kunnen de gegevens die in het cookie zijn opgeslagen worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit te herinneren die gebruiker in het verleden heeft uitgevoerd. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raden we u aan om de cookies in te schakelen. Maar als u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen. U kunt via uw internetbrowser het gebruik van cookies verhinderen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de cookies nadien van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Welke soort cookies worden gebruikt en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij een vorig bezoek heeft gekozen, of nog: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens een vorig bezoek heeft ingevoerd.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing- of advertentieplug-in, zoals cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden overdragen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Gebruik van deze website

Deze website maakt gebruik van cookies. U kan hierover meer info verkrijgen in onze algemene voorwaarden, ons privacybeleid of andere documenten van Hemi. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De beheerder van deze website

www.hemi.gent wordt gepubliceerd, beheerd en gehost door Vulpo (www.vulpo.be– info@vulpo.be).